Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING ORTHOCARE LEUSDEN

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer u deze website gebruikt, om informatie vraagt, een dienst afneemt, of in de praktijk bent voor een behandeling vraagt OrthoCare om persoonsgegevens.  In deze verklaring leest u wat wij met uw gegevens doen. Wij houden ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens worden rechtstreeks aan OrthoCare verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij het doorgeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, waaronder uw medische gegevens in verband met uw behandeling (uitvoering van de behandelovereenkomst).

Soms verstrekken we gegevens aan bedrijven met wie we samenwerken. Met deze bedrijven zijn overeenkomsten gesloten die het verwerken van de gegevens volgens de AVG regelen.

 

Waarvoor?

OrthoCare gebruikt uw persoonsgegevens:

 • ten behoeve van (kennismakings)gesprekken en voor het maken van offertes
 • voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst die u met ons als patiënt heeft gesloten en het leveren van diensten, conform wettelijke regels en beroepsgeheim
 • voor het maken/wijzigen van afspraken en het bijhouden van uw medisch dossier (inclusief gezondheidsgegevens)
 • voor de financiële afhandeling van de behandeling, waaronder ook factoring en/of declaratie van de behandelingen die wij uitvoeren, conform wettelijke regels
 • voor marketingdoelen
 • om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen en informatie over OrthoCare. Bijvoorbeeld met e-mails, via whatsapp of andere social media
 • interne kwaliteitsbewaking en intern onderzoek, waaronder onderlinge intervisie

 

Welke gegevens verwerken wij?

Onder andere uw voornaam, achternaam, (e-mail)adres, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer, uw verzekering, uw huisarts en uw tandarts.

Voor het verwerken van gegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen wij toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger.

Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

 

Grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken:

 • dit is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst
 • er is een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening en kwaliteitsborging
 • er is een wettelijke verplichting
 • u geeft zelf toestemming

 

Cameratoezicht/beelden

Vanwege o.a. de veiligheid van u als patiënt, onze medewerkers, de praktijklocatie en aanwezige bezittingen, vindt in en om de praktijk(ruimten) cameratoezicht plaats. Daarbij filmen wij alleen ruimten die algemeen toegankelijk zijn en wordt “real time” beeld weergegeven en slechts incidenteel beeldmateriaal opgeslagen. Het is mogelijk dat u op die beelden voorkomt als u de praktijk bezoekt.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats als dat nodig is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld bij facturering door een factoringmaatschappij of via uw zorgverzekeraar, of als wij gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten verstrekken.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Leveranciers/derden

Als u als leverancier of derde met onze praktijk een contract afsluit en/of aan ons diensten levert, registreren wij uw naam, bedrijfsnaam, uw contactgegevens inclusief telefoonnummer, emailadres en uw functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze contact met u kan worden gezocht. Deze gegevens leggen wij vast voor huidige en toekomstige leveranties of diensten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat moet op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens geldt de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst WGBO). Ook houden we rekening met bewaartermijnen die andere wetgeving voorschrijft. Voor financiële gegevens, zoals betaalgegevens, geldt de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

 

Beveiliging

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen. Alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zijn contractueel verplicht tot geheimhouding of zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Volgens de wet mogen wij cookies op uw mobiele telefoon of laptop opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. In onze cookieverklaring leest u welke soort cookies worden gebruikt en voor welke doeleinden. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

 

U heeft het recht om

 • te weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen (recht op inzage)
 • onjuiste gegevens te laten aanpassen (recht op correctie)
 • te verzoeken om verwijdering als gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt (recht op verwijdering en recht om vergeten te worden)
 • te regelen dat gegevens aan iemand anders worden overgedragen (dataportabiliteit)

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken of om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wij stellen bij zo’n verzoek altijd controlevragen om te controleren of u inderdaad de persoon bent die het verzoek doet.

U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een antwoord.

 

Wijzigingen

OrthoCare kan de informatie en de tekst van deze privacyverklaring altijd aanpassen. Deze wijzigingen maken wij bekend op onze website. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Klacht indienen

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via haar website.

 

Onze contactgegevens

OrthoCare Leusden

Mevrouw dr M.W. Beerens (verwerkingsverantwoordelijke)

De Smidse 4

3831 NT Leusden

KvK 50827669 BIG 79065300402

Leusden, 3 september 2021