Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van OrthoCare Leusden

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave en behandelingsovereenkomst tussen OrthoCare Leusden, gevestigd te Leusden, hierna te noemen “OrthoCare”, en een patiënt. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) (“de overeenkomst”) en worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden.

Als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar de strekking van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Prijsopgaven en kosten
De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

OrthoCare berekent, tenzij anders aangegeven of opgenomen in een voor de patiënt bestemde prijsopgave, de kosten van behandeling ingevolge de door haar gehanteerde standaardprijslijst, die in de praktijk van OrthoCare ter inzage ligt. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden. Als wijziging van de tarieven op de standaardprijslijst een prijswijziging van de overeengekomen behandeling tot gevolg heeft, dan zal OrthoCare de patiënt voorafgaand aan de behandeling daarover informeren.

OrthoCare kan niet aan haar prijsopgaves worden gehouden als de patiënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijsopgave, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een samengestelde prijsopgave verplicht OrthoCare niet tot het verrichten van een gedeelte van de behandeling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige behandelingen.

OrthoCare heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, als dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers . De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

OrthoCare is gerechtigd de behandeling in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te (laten) factureren.

De patiënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OrthoCare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de patiënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandeling, aan OrthoCare worden verstrekt.

De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan OrthoCare ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. OrthoCare legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

OrthoCare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat OrthoCare is uitgegaan van door de patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt.

 

Artikel 3 Behandeling
Voorafgaand aan de behandeling wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, met een beschrijving van de door OrthoCare uit te voeren werkzaamheden voor de betreffende behandeling, het per werkzaamheid in rekening te brengen tarief, alsmede de te verwachten materiaal- en techniekkosten. De materiaal- en techniekkosten zijn slechts een inschatting, omdat OrthoCare hierbij afhankelijk is van de levering door derden.

Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.

OrthoCare is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de behandeling stop te zetten, als de patiënt de betalingsverplichtingen uit de behandeling niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of als na het sluiten van de overeenkomst OrthoCare ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de patiënt de verplichtingen niet zal nakomen, of als door de vertraging aan de zijde van de patiënt niet langer van OrthoCare kan worden gevraagd dat zij de behandeling tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.

Als OrthoCare tot opschorting of stopzetting overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Als de stopzetting aan de patiënt toerekenbaar is, is OrthoCare gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen directe en indirecte kosten.

 

Artikel 4 Overmacht
OrthoCare is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de patiënt als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop OrthoCare geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor OrthoCare haar verplichtingen niet kan nakomen.

 

Artikel 5 Betaling en incassokosten
Afspraken voor behandelingen en controleafspraken moeten minimaal 24 uur voor de geplande behandeling of afspraak op werkdagen worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal OrthoCare de gereserveerde tijd volledig in rekening brengen.

Afspraken voor uitgebreide behandelingen, zoals het plaatsen of verwijderen van een beugel, moeten minimaal 48 uur voor de geplande behandeling worden geannuleerd. Bij niet of niet-tijdige annulering van de afspraak zal OrthoCare 50% van de begrote behandelingskosten in rekening brengen, met een maximum van € 100,00 per behandeling.

Betalingen moeten binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt gebeuren. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens tot voldoening van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere declaratie. Als sprake is van een voorschot, dan wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. OrthoCare is altijd gerechtigd om onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.

OrthoCare draagt al haar vorderingen door middel van cessie over aan Netpoint Factoring B.V. Netpoint Factoring B.V. verzorgt de incasso en de patiënt is gehouden rechtstreeks aan Netpoint Factoring B.V. te betalen.

Als de patiënt in gebreke blijft in tijdige betaling van een declaratie, dan is de patiënt van rechtswege in verzuim. De patiënt is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Bezwaren tegen de hoogte van een declaratie schorten de betalingsverplichting niet op. Klachten omtrent declaraties moeten binnen 8 dagen na declaratiedatum bij OrthoCare schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de declaratie als juist te hebben geaccepteerd. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan.

Als de patiënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de patiënt.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Als OrthoCare aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

De aansprakelijkheid van OrthoCare is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door OrthoCare afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van OrthoCare onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van OrthoCare.

OrthoCare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat OrthoCare is uitgegaan van door of namens de patiënt verstrekte onjuiste e/o onvolledige gegevens.

OrthoCare is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Alle aanspraken tot schadevergoeding vervallen als deze niet binnen 6 (zes) maanden na ontdekking daarvan per aangetekende brief aan OrthoCare zijn gemeld.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OrthoCare.

 

Artikel 7 Wat te doen als u een klacht heeft?
Als u niet tevreden bent over de behandeling of de kosten, bespreek dit dan met de orthodontist. Meestal lost dit veel onduidelijkheden op en vinden we samen een oplossing. Wij streven ernaar om alle klachten in goed overleg binnen de praktijk op te lossen. Dat is voor iedereen het meest plezierig en het beste voor uw behandelrelatie.

Wanneer het echter niet lukt om een klacht samen met de orthodontist op te lossen, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke geschilleninstantie van het KNMT. Hieraan zijn wel kosten verbonden. De orthodontist moet zich houden aan de uitspraak van de geschilleninstantie.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij OrthoCare partij is, is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen voortvloeiend uit en/of verband houdend met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

 

Leusden, 30 september 2021

OrthoCare Leusden